EN GR

Δεοντολογία δημοσιεύσεων και Δηλώσεις περί κακών πρακτικών δημοσιεύσεων

 
Η δεοντολογία δημοσίευσής μας και η δήλωση περί κακής πρακτικής δημοσίευσης βασίζεται στη συμμόρφωση στα εξής:
 • Ο κώδικας δεοντολογίας COPE και οι κατευθυντήριες οδηγίες βέλτιστης πρακτικής για τους συντάκτες περιοδικών
 • Οι συστάσεις του ICMJE για τη διεξαγωγή, την αναφορά, την επιμέλεια και τη δημοσίευση επιστημονικής εργασίας σε ιατρικά περιοδικά.

 • Συνεισφέρουμε επίσης στην πρωτοβουλία THINK-CHECK-SUBMIT και είμαστε υπεύθυνοι για την προσαρμογή της στα ελληνικά και τα αλβανικά.

  Δεοντολογία έρευνας
  Όλες οι έρευνες που υποβάλλονται για δημοσίευση στο ΕΛΕΥΘΩ, πρέπει να έχουν διεξαχθεί μέσα στο κατάλληλο πλαίσιο δεοντολογίας. Η έρευνα που αφορά ανθρώπινα υποκείμενα, ανθρώπινο υλικό ή ανθρώπινα δεδομένα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (όπως αναθεωρήθηκε το 2013) και σύμφωνα με την Ορθή Κλινική Πρακτική.

  Για όλες τις έρευνες που αφορούν ανθρώπους, το ΕΛΕΥΘΩ υποστηρίζει συστάσεις που αφορούν την ανθρώπινη έρευνα που περιγράφονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι. Η ενημερωμένη συγκατάθεση για συμμετοχή στη μελέτη θα πρέπει να λαμβάνεται από τους συμμετέχοντες ή τον κηδεμόνα τους στην περίπτωση ανηλίκων. Προσωπικές πληροφοίες οποιασδήποτε μορφής δεν θα δημοσιευτούν εκτός εάν οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για επιστημονικούς σκοπούς και ο ασθενής (ή ο κηδεμόνας) δώσει γραπτή ενημερωμένη συγκατάθεση για τη δημοσίευσή τους.
  Κατά την αναφορά πειραμάτων σε ζώα, οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν ποια θεσμικά και εθνικά πρότυπα για τη φροντίδα και τη χρήση των πειραματόζωων τηρήθηκαν.

  Όλες οι έρευνες πρέπει να έχουν εγκριθεί από την κατάλληλη επιτροπή δεοντολογίας της έρευνας ή το αντίστοιχο θεσμικό συμβούλιο αναθεώρησης (IRB). Οι συντάκτες θα ζητήσουν διαβεβαιώσεις ότι όλη η έρευνα έχει εγκριθεί από μια κατάλληλη επιτροπή δεοντολογίας και θα ζητηθούν αριθμοί έγκρισης δεοντολογίας.

  Λογοκλοπή
  Η European Publishing διερευνά όλες τις περιπτώσεις κακών πρακτικών δημοσίευσης και ως μέλος της πρωτοβουλίας ανίχνευσης λογοκλοπής του CrossCheck χρησιμοποιεί λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής. Το λογισμικό ελέγχει τις υποβολές σε σχέση με εκατομμύρια δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, έγγραφα στον Ιστό και άλλες σχετικές πηγές. Όλα τα άρθρα που υποβάλλονται στο ΕΛΕΥΘΩ αξιολογούνται μέσω του ithenticate, πριν από την αξιολόγηση από ομοτίμους και πριν από την αποδοχή. Εάν διαπιστωθεί λογοκλοπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη στιγμή της υποβολής, το χειρόγραφο απορρίπτεται αμέσως. Εάν για κάποιο λόγο εντοπιστεί λογοκλοπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά μετά τη δημοσίευση, τότε θα ληφθούν άμεσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάκλησης του άρθρου, της δημοσίευσης ειδοποίησης ανάκλησης κ.λπ.

  Διορθώσεις & Ανακλήσεις
  Εάν οι συγγραφείς ή οι αναθεωρητές εντοπίσουν κάποιο σφάλμα σε ένα έργο, θα δημοσιευτεί μια επιστολή διόρθωσης που θα αναφέρει τα λάθη, ενώ η αρχική πηγή θα διορθωθεί αμέσως. Γενικά, σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούνται οι Οδηγίες COPE για την ανάκληση άρθρων. Όταν αντιμετωπίζουν υποψίες για ανάρμοστη συμπεριφορά, συνιστάται στους συντάκτες να ακολουθούν τα σχετικά διαγράμματα ροής COPE. Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να σχολιάσουν τα δημοσιευμένα χειρόγραφα μέσω της υποβολής επιστολής στον εκδότη.

  Προσφυγές
  Εάν οι συγγραφείς είναι δυσαρεστημένοι με την απόφαση για το άρθρο τους, μπορούν να προσφύγουν στη Σύνταξη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η απόφαση ήταν εσφαλμένη. Οποιαδήποτε ένσταση θα εξεταστεί από τον Αρχισυντάκτη και έναν ακόμη συντάκτη με εξειδίκευση στο θέμα και θα ληφθεί η τελική απόφαση. Λάβετε υπόψη ότι οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο μία φορά.

  Εκδοτική ελευθερία
  Ο Αρχισυντάκτης έχει πλήρη εξουσία σε ολόκληρο το εκδοτικό περιεχόμενο του περιοδικού. Ο αρχισυντάκτης υποστηρίζεται από εξειδικευμένες διεθνείς συντακτικές επιτροπές που αποτελούνται από άτομα με σχετική ερευνητική, ακαδημαϊκή και ή πολιτική εμπειρογνωμοσύνη. Μαζί λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την εγκυρότητα και την ακεραιότητα των χειρογράφων που υποβάλλονται υπό το φως του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του περιοδικού.
  Η σύνθεση της συντακτικής επιτροπής επανεξετάζεται τακτικά, ενώ παρέχεται σαφής καθοδήγηση στα μέλη της συντακτικής επιτροπής σχετικά με τις αναμενόμενες λειτουργίες και τα καθήκοντά τους. Η συντακτική επιτροπή ασχολείται επίσης δύο φορές το χρόνο με ενημερώσεις σχετικά με τη δεοντολογία των δημοσιεύσεων και τη στρατηγική ανάπτυξη των περιοδικών. Ο εκδότης δεν εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το χειρόγραφο.

  Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους
  Όλα τα άρθρα που καταθέτονται υποβάλλονται στη διαδικασία διπλής-τυφλής αξιολόγησης από ομοτίμους. Κάθε πρωτότυπο άρθρο αξιολογείται από ομοτίμους, από τουλάχιστον δύο εξωτερικούς ειδικούς και ένα μέλος της συντακτικής επιτροπής. Σε όλες τις περιπτώσεις, το χειρόγραφο ελέγχεται και από τον Αρχισυντάκτη. Οι επιστολές προς τον συντάκτη και τα συντακτικά άρθρα αξιολογούνται εσωτερικά από ομοτίμους. Όλο το περιεχόμενο του περιοδικού επισημαίνεται με σαφήνεια ως προς το εάν έχει αξιολογηθεί εξωτερικά ή όχι (με εσωτερικούς έναντι εξωτερικών κριτών). Όλα τα άρθρα έχουν συγκεκριμένη προέλευση και καρτέλα αξιολόγησης από ομοτίμους (από ανάθεση έναντι μη ανάθεσης).
  Οι συγγραφείς μπορούν να προτείνουν εξωτερικούς κριτές που έχουν τα προσόντα να αξιολογήσουν το χειρόγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συνεργαστεί στενά στο εγγύς παρελθόν και ότι δεν προέρχονται από το ίδιο ίδρυμα. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να σημειώσουν τους ομότιμους κριτές που δεν θα προτιμούσαν να αξιολογήσουν αυτό το έγγραφο. Ενώ οι προτάσεις των συγγραφέων λαμβάνονται υπόψη, το Γραφείο Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα να χειριστεί την κριτική από ομοτίμους κατά την κρίση του. Τυχόν χειρόγραφα που λαμβάνονται για έλεγχο θα αντιμετωπίζονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά έγγραφα από τους κριτές και τα μέλη της συντακτικής επιτροπής.
  Οι ομότιμοι κριτές καλούνται να αναφέρουν τις ηθικές πτυχές του χειρογράφου που έχουν ανατεθεί να εξετάσουν και καλούνται επίσης να αναφέρουν την καινοτομία, τον αντίκτυπο, τη στατιστική ανάλυση, τις αναφορές και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που είτε ο συγγραφέας είτε ο κριτικός μπορεί να έχει. Επιπλέον, οι αξιολογητές καλούνται να λάβουν υπόψη ότι:
  • Σύμφωνα με τις οδηγίες του COPE, συνιστάται αυστηρά στους κριτές να μην επικοινωνούν απευθείας με τους συγγραφείς χωρίς την άδεια του περιοδικού.
  • Σε περίπτωση ενεργούς συνεργασίας με τους συγγραφείς ενός χειρογράφου, προτείνεται στους κριτές να μην προχωρήσουν σε αξιολόγηση, καθώς αυτό εγείρει ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και μπορεί να διακυβευτεί η αξιοπιστία του περιοδικού.
  • Οι διακρίσεις που βασίζονται σε μη επιστημονικά κριτήρια είναι σαφώς μη αποδεκτές (π.χ. φύλο ή εθνικότητα).
  Όλα τα δημοσιευμένα χειρόγραφα έχουν μια συγκεκριμένη καρτέλα προέλευσης και αξιολόγησης από ομοτίμους (από ανάθεση έναντι μη ανάθεσης, και εσωτερικά έναντι εξωτερικών αξιολογήσεων από ομοτίμους) δίπλα στις επιβεβαιώσεις του χειρογράφου.
   
  ISSN:1106-6822
  Journals System - logo
  Scroll to top